Joomla gallery by joomlashine.com

Tuinen

Hierin staan afbeeldingen van diversen tuinen

HomeBiografie

Biografie

Van het groen in het zwart

Geboren 6 juni 1947 te Gorinchem , gehuwd met Johanna de Rie
Trouwdatum:  17 december 1970

Kinderen:

Maria (Marielle) Getrouwd met Herman Vos
Kleinkinderen:

Harmen
Anita
Corine
Jan
Marien
Arjen
Corstiaan
Jennieke
Aafke
Reinder
Stijntje
Hendrik
Maartje
 

Stijntje Elisabeth (Susan) Getrouwd met Sjaak Lugtenburg
Kleinkinderen:

Joselien
Arlinda
Neline
Jarco

Cornelia Antoinette (Lian) Getrouwd met Arnold Geluk
Kleinkinderen:

Aron en Joel
Nathan
Eliane

Hendrikje (Erica) Getrouwd met Ruben van der Kolk
Kleinkinderen:

Anneloïs
Elias


Na de  christelijke lagere school te Giessendam:
Lagere Landbouwschool te Gorinchem
Middelbare Landbouwschool te Gorinchem
o.a. gewerkt bij Mostert en de Winter Groenvoorziening b.v. Sliedrecht

In de avonduren de vooropleiding gevolgd aan de Rijks Universiteit te Leiden
daarna de dagopleiding  aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

  • kandidaatsexamen 8-7 1981
  • kerkelijk examen 8-11-1982


Emst,    05-06-1983 - 25-08-1991

Bevestiging door ds. E.F. Vergunst
‘Denwelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;’  (Kolossensen 1: 28)

Intrede
‘Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods.’  (1 Korinthe 1: 23,24)

Afscheid
‘De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.’ (2 Korinthe 13: 13)
 

Sommelsdijk,  08-09-1991 - 02-04-2006

Bevestiging door ds. A. de Lange
‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.’  (1Thessalonicenzen 5: 24)

Intrede
‘En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten;’  (2 Petrus 1: 19)

Afscheid
‘Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;’  (2 Petrus 3: 13, 14)
 

IJsselmuiden,   17-04-2006 tot 09-09-2012

Bevestiging door ds. N. den Ouden
‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw God is Koning.’  (Jesaja 52: 7)

Intrede
‘en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! En dit gezegd hebbende toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.’  (Johannes 20: 19b, 20)

Afscheid
De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,
Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
‘ (Hebreeën 13 : 20,21)


Emeritaat per 9 september


Functies landelijke kerk

Pastoraal medewerker HHG Hollandscheveld
Voorzitter commissie visitatie Generaal
Voorzitter Landelijke Mannen Bond
Docent Kerkgeschiedenis Cursus Bijbelse Toerusting Gemeenteleden Garderen
Adviseur synode HHK

 

 

Biografie

Bekijk mijn biografie, van het groen tot in het zwart.

Lees meer...